REGULAMIN

Zasady świadczonego poradnictwa

§ 1

Biuro bezpłatnych porad obywatelskich dla Polaków, pod patronatem księcia Jana Żylińskiego i polskich biznesmenów, zwane dalej „KSIĄŻĘ POMOŻE!” świadczy na rzecz swoich Podopiecznych usługi w zakresie pomocy: prawnej, socjalno-bytowej, mieszkaniowej, finansowej, psychologicznej, zwaną dalej ,,pomocą obywatelską”.

§ 2

Pomoc obywatelska jest świadczona przez „KSIĄŻĘ POMOŻE!” zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

§ 3

Podopieczni biura „KSIĄŻĘ POMOŻE” mogą liczyć na bezpłatną konsultację.

§ 4

Pomoc obywatelska udzielana jest z zachowaniem pełnej poufności. W sytuacji zagrażającej życiu lub bezpieczeństwu Konsultant ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

§ 5

Pomoc obywatelska udzielana jest z zachowaniem zasady bezpłatności. Oznacza to, że Konsultanci „KSIĄŻĘ POMOŻE!” nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzeń od Podopiecznego w zamian za udzielenie porady obywatelskiej.

§ 6

W ramach pomocy obywatelskiej, o której mowa w §1, Konsultanci „KSIĄŻĘ POMOŻE!” nie świadczą na rzecz Podopiecznego usługi prawnej, nie reprezentują Podopiecznego w procedurach sądowych, nie wystawiają zaświadczeń dotyczących sprawy.

§ 7

Konsultanci biura „KSIĄŻĘ POMOŻE!” nie podejmują decyzji w sprawie Podopiecznego. To Podopieczny sam dokonuje wyboru o sposobie rozwiązania swojego problemu.

§ 8

Podopieczny korzystając ze świadczonej przez „KSIĄŻĘ POMOŻE!” pomocy obywatelskiej, powinien udzielić Konsultantowi w sposób szczegółowy i wyczerpujący, informacji o okolicznościach mających lub mogących mieć istotny wpływ na treść udzielonej Podopiecznemu przez Konsultanta porady. W razie potrzeby i ze zgodą Podpiecznego Konsultant jest uprawniony do kontaktowania się ze stronami postępowań oraz organizacjami lub urzędami zaangażowanymi w sprawę.

§ 9

W sprawie zawiłej pod względem faktycznym i prawnym Konsultant „KSIĄŻĘ POMOŻE!” powinien pouczyć Podopiecznego, iż winien on rozważyć konieczność zasięgnięcia pomocy prawnej. Odbywa się to poza kompetencjami biura „KSIĄŻĘ POMOŻE”.

§ 10

Pomoc obywatelska udzielana jest przez osoby kompetentne, które są przygotowane do ich udzielania pod względem merytorycznym. Konsultant „KSIĄŻĘ POMOŻE!” zastrzega sobie prawo możliwości konsultacji z prawnikiem, z zachowaniem zasady poufności, w przypadkach sprawach złożonych wymagających porady specjalisty w danej dziedzinie.

§ 11

Pomoc obywatelska udzielana jestPodopiecznym na zasadach równego traktowania bez jakiekolwiek dyskryminacji. W sytuacji związanej ze szczególnego rodzaju procederami Konsultant ma prawo odmówienia współpracy i powinien wskazać inną instytucję

§ 12

Biuro „KSIĄŻĘ POMOŻE!” może odmówić pomocy obywatelskiej w sprawach, w których „KSIĄŻĘ POMOŻE!” świadczyło pomoc obywatelską na rzecz Podopiecznego, który jednak  nie akceptując i nie zgadzając się z treścią udzielonej na jego rzecz porady, ponownie domaga się w tej samej sprawie, aby została udzielona mu porada.

§ 13

„KSIĄŻĘ POMOŻE!”, jak i Konsultanci  nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za podejmowane przez Podopiecznego decyzje w jego sprawie, w szczególności, gdy Podopieczny nie ujawnił przed Konsultantem wszystkich okoliczności mających lub mogących mieć istotny wpływ na treść udzielonej Podopiecznemu informacji oraz gdy pomimo pouczenia, o którym mowa w §9 Podopieczny nie zasięgnął pomocy prawnej.